Užbenici koji će se koristiti u nastavi u 2023/2024. godini Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SUMisija, vizija i ključne vrednosti organizacije

Polazeći od činjenice da obrazovanje ima presudnu ulogu u suočavanju sa brojnim društveno-ekonomskim, demografskim, ekološkim i tehnološkim izazovima savremenog društva, misija Užičke gimnazije je da podstiče lični, intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj svih učenika i nastavnika, koji će u atmosferi poverenja, međusobnog uvažavanja i tolerancije raditi, stvarati i sticati kvalitetna i trajna znanja, veštine i vrednosti primenljive u daljem obrazovanju, životu i profesionalnom razvoju. Samo efikasnim ulaganjem u ljudske i materijalne resurse kroz obrazovanje i obučavanje u skladu sa evropskim standardima, može se doći do održivog i postojanog znanja koje će svakom pojedincu omogućiti ličnu i profesionalnu ostvarenost i prihvaćenost u društvu i učiniti da on stalno aktivno i svrsishodno učestvuje u razvoju zajednice u kojoj živi.

Naša vizija je da postanemo jedna od najsavremenijih obrazovnih institucija, koja će postavljati standarde u obrazovanju, da postanemo škola sa savremenom i kvalitetnom nastavom u dobro opremljenim kabinetima koja motiviše učenike za sticanje, dogradnju i nadgradnju znanja; zadovoljavanje razvojnih potreba učenika kroz sekcije, studijske ekskurzije i ostale vannastavne aktivnosti; razvijanje kapaciteta za zadovoljavanje razvojnih potreba društva sa naglaskom na promociji demokratskih vrednosti, društvene kohezije, aktivne uloge svih građana u društvu i interkulturalnog dijaloga. želimo motivisan , kvalitetan i stručan kadar, koji će raditi u bezbednoj, moderno opremljenoj i dobro organizovanoj školi, čuvajući njenu tradiciju, primenjujući efikasne metode kooperativnog učenja u kojima su učenici aktivni učesnici u planiranju, organizaciji i realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Želimo nastavnike koji rade u skladu sa principima celoživotnog učenja, koji promovišu i unapređuju jednakost, toleranciju i aktivnu ulogu građana u društvu i koji konstantno jačaju svoju kreativnost i sprovode inovacije u svom radu, unapređujući i podržavajući razvoj svih nivoa obrazovanja.

Pri definisanju ključnih vrednosti dobre škole pošli smo od nekih opštih parametara ali smo i uvažili osobenosti gimnazije u koju se tradicionalno upisuju učenici sa širokim interesovanjima, dobrim predznanjem i usmerenošću na dalje školovanje. Dobra gimnazija morala bi da ispunjava sledeće uslove:
- Da na međunarodno priznatom nivou formira navike, znanja i umenja potrebna za nastavak školovanja u okviru višeg i visokog obrazovanja;
- Da omogući puno iskazivanje sklonosti i darovitosti za nauku, umetnost, sport i druge oblike stvaralaštva kroz što veći broj različitih, kontinuiranih i sistematičnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti;
- Da raspolaže sa dovoljno dobro opremljenog prostora koji bi zadovoljavao različite potrebe nastavnih i vannastavnih aktivnosti;
- Da ima stručan kadar motivisan za stalno usavršavanje, da afirmiše i podržava model stalnog učenja kod svih;
- Da neguje usmerenost ka visokim postignućima učenika na sledećem nivou školovanja;
- Da pruža pomoć u radu učenicima koji imaju teškoće pri savladavanju programa;
- Da utiče na samostalno kritičko mišljenje i društveno odgovorno ponašanje;
- Razvija svest o potrebi negovanja sopstvenih kulturnih tradicija i upoznavanju sa drugim kulturama i civilizacijama;
- Da razvija odgovornost za poštovanje ljudskih prava i sloboda, za međusobnu toleranciju i uvažavanje ljudi;
- Da ostvaruje dobre odnose na svim relacijama: učenik - učenik, učenik - profesor, profesor-profesor, profesor – direktor, profesor – roditelj tako da svi budu svesni svoje odgovornosti u procesu obrazovanja i vaspitanja;
- Da stvori prijatan i čist radni prostor i da kod učenika imaju formira svest o odgovornosti za ličnu higijenu i sopstveno fizičko i mentalno zdravlje;
- Da ima stručno rukovodstvo;
- Da neguje timski rad koji će kroz identifikaciju potreba voditi ka ostvarenju zajedničkih ciljeva;
- Da razvija saradnju sa drugim školama u zemlji i inostranstvu;
- Da intenzivno sarađuje sa lokalnom zajednicom.

Zahtevi učenika koji se upisuju i školuju u Gimnaziji su veliki, tako da se nastavnički kolektiv maksimalno angažuje da im omogući savremenu i očiglednu nastavu. Potvrda zajedničkog angažovanja vidi se po uspehu koji učenici Užičke gimnazije postižu u učenju, na takmičenjima, prilikom upisa na fakultete i akademije u toku daljeg školovanja, kako na univerzitetima u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Poslednjih godina uglavnom su uspešno polagali prijemne ispite i upisivali se na željene fakultete o čemu svedoče zahvalnice i pisma dekana Medicinskog fakulteta, Građevninskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka.

Među našim učenicima koji su maturirali u poslednjih desetak godina ima značajan broj onih koji su postali poznati i uspešni u svojim profesijama, ostali kao saradnici i predavači na fakultetima i dobili niz značajnih priznanja. Nekadašnji učenici naše škole, koji su tokom školovanja u Užičkoj gimnaziji bili aktivni u različitim projektima, danas su edukatori i koordinatori sličnih projekata na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Užička gimnazija je verifikovana za ostvarivanje nastavnog plana i programa srednjoškolcima koji su zainteresovani da se obrazuju u gimnaziji društveno-jezičkog, prirodno-matematičkog smera, kao i za ostvarivanje novog programa - nastavnog plana i programa za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku, iako trenutno nemamo takva odeljenja. Godine 2018. smo dobili verifikaciju za ostvarivanje nastavnog plana i programa za Gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Prva generacija učenika je prošla sva četiri razreda ovog izuzetno zahtevnog smera i upisala se na željenje fakultete. Postojanje ovog smera prati i nacionalnu strategiju za tehnološkim razvojem i digitalizacijom našeg društva. Poslednja verifikacija je dobijena rešenjem iz 2021. godine za ostvarivanje nastavnog plana i programa za Gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za sport. Smer je pogodan za sve učenike okrenute sportskim aktivnostima, koji svoju budućnost vide u profesionalnom bavljenju sportom.

Strateški ciljevi

Cilj Gimnazije je da postane škola sa savremenom i kvalitetnom nastavom u dobro opremljenim kabinetima koja motiviše učenike za sticanje, dogradnju i nadgradnju znanja; zadovoljavanje razvojnih potreba učenika kroz sekcije, studijske ekskurzije i ostale vannastavne aktivnosti, razvijanje kapaciteta za zadovoljavanje razvojnih potreba društva sa naglaskom na promociji demokratskih vrednosti, društvene kohezije, aktivne uloge svih građana u društvu i interkulturalnog dijaloga. Želimo motivisan, kvalitetan i stručan kadar, koji će raditi u bezbednoj, moderno opremljenoj i dobro organizovanoj školi, čuvajući njenu tradiciju, primenjujući efikasne metode kooperativnog učenja u kojima su učenici aktivni učesnici u planiranju, organizaciji i realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Želimo nastavnike koji rade u skaldu sa principima celoživotnog učenja, koji promovišu i unapređuju jednakost, toleranciju i aktivnu ulogu građana u društvu i koji konstantno jačaju svoju kreativnost i sprovode inovacije u svom radu, unapređujući i podržavajući razvoj svih nivoa obrazovanja.

Partnerstva

Naša škola sarađuje sa brojim institucijama na lokalnom i državnom nivou: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Školska uprava u Užicu, Mup Užice, Regionalni centar za profesionalni razvoj u obrazovanju, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Centar za prava deteta, Jazas, Kancelarija za mlade, Osnovne i srednje škole u gradu, Zajednice gimnazija, Učiteljski fakultet, Svi sportski klubovi Zlatiborskog okruga, Fakulteti i visoke škole iz republike, Dom učenika “Petar Radovanović“, Sportski savez, Ustanova 'Veliki park'(gradski stadion, hala sportova, gradski bazen), Elektronski i štampani mediji: radio Luna, Radio Prva, Radio Užice, Rts, Tv5, Tb lav, Tv alfa, Užička nedelja, Danas i drugi, Dom zdravlja Užice, Zavod za javno zdravlje Užice, Služba za transfuziju krvi Užice, Crveni krst, Centar za socijalni rad Užice, Nacionalna služba za zapošljavanje Užice, Odeljenje za društvene delatnosti grada Užica, Gradska uprava Užice, Eko-fond, Narodno pozorište Užice, Gradska biblioteka Užica, Gradski kulturni centar Užice, Narodni muzej Užice, Gradska galerija Užice, Istorijski arhiv Užice, Francuski institut, Ruski dom Beograd, Institut Lomonosov, Univerzitet u Kursku - Rusija, ELTA – Udruženje nastavnika engleskog jezika, izdavačka kuća Pearson, Izdavačka kuća Educational Centre, The English Book Beograd, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Društvo matematičara – Podružnica matematičara Užice, Dečji kulturni centar, Društvo istoričara Užica, RRA 'Zlatibor', Zeleni savet Grada Užica, Deponija 'Duboko', Društvo fizičara Srbije, CERN Ženeva, Društvo srpskih domaćin, Filozofski fakultet Sarajevo, CCFD Francuska, Hartefact fond, Gimnazije i srednje škole iz Sarajeva, Rijeke, Zagreba, Vranja, Beograda, Zrenjanina i mnoge druge.
Upis bivših maturanata
na fakulteteIzložba radova maturanataEvropski dan jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja