Užbenici koji će se koristiti u nastavi u 2023/2024. godini Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU


DEC042014
Plugodisnji test srpski II

1. Како се зове стилски поступак заснован на супротности речи или појмова? _________________________________________________________________
2. Који писци из 18. и 19. века представљају себе у властитом делу? _________________________________________________________________
3. Шта је бајронизам? __________________________________________________________________
4. Ко су представници барока у српској књижевности? __________________________________________________________________
5. Ко су енциклопедисти, наведи неколико имена? _________________________________________________________________
6. Како се зове сажета сатирична форма у стиху? _______________________________________________________________
7. Како се зове стилска фигура у кјој се речима даје супротан смисао од оног који имају? ______________________________________________________
8. Како се зове главни теоретичар класицизма? __________________________
9. Наведи лирско-епске врсте__________________________________________
10. Које творац поеме? _______________________________________________
11. Шта је садржај путописа? __________________________________________________________________
12. Које филозофско учење је идејна основа просвећености? ______________
13. Понављање једног или више стихова у песми зове се ___________________
14. Напиши како се означава парна _____________, укрштена _______________, обгрљена _______________ рима
15. Навединеколико представника сентиментализма: __________________________________________________________________
16. Шта су Беседе шајкашима? __________________________________________________________________
17. Како се зове зборник књижевних текстова Гаврила Стефановића Венцловића? ____________________________________________________
18. На ком језику пише Г.С. Венцловић? __________________________________________________________________
19. На ком језику пише Захарија Орфелин? ________________________________
20. Како се зове часопис који је покренуо З. Орфелин? ______________________________________________________________
21. Ко је аутор песме Плач Сербији? __________________________________
22. Које књижевне врсте негује епоха просвећености ? _____________________________________________________________
23. Наведи наслове и имена аутора најпопуларнијих романа епохе просвећености? __________________________________________________________________
24. Шта значи реч пpедсловје? _______________________________
25. У ком облику је написан програмски текст српског просветитељства и ко је његов аутор? ________________________________________________
26. Ко је Теодор Милутиновић? _________________________________________________________________
27. Како се зове најзначајније књижевно дело Јована Рајића? _______________________________________________________________
28. Којој књижевној форми припада дело Живот и прикљученија, шта значи наслов? _______________________________________________________
29. Којој комедиографској врсти припада Стеријина драма Тврдица? ________________________________________________________________
30. Наведи наслове неколио Стеријиних драма __________________________________________________________________
31. Где се одвија радња Стеријиног Тврдице ______________________________
32. За кога везујемо следеће речи:''позориште је школа где се људи уче''? _________________________________________________
33. Како се зове програмски текст европског романтизма и ко је његов аутор? ________________________________________________________________
34. Препознајаутора и дело из кога су наведени одлимци: ''Збогом њему, теби збогом, родна земљо- лаку ноћ!'' ____________________________ ''Не пристаје наш удес теби, слободу хоћеш само себи'' _______________________________ ''Други!..Ал не, ја ником не би дала срце своје! Одувек тако писано је ___________________________ ''У налету ка победи, атови ржући прејурте ме, прегазите на бојишту нек остане мој крвави леш'' __________________________________ _____________________________ Ту мирно протиче Рајна, хлана је хвата се мрак! ___________________________________
35. Које године је штампано прво издање Српског рјечника? ________________
36. По угледу на ког граматичара је Вук обликовао своју граматику? ________________________________________________
37. Ко је аутор Житија хајдук –Вељка Петровића? _________________________
38. Шта каже Вук остарости српских народних песама? ________________________________________________________________
39. Ко је , по Вуковом мишљењу, најбољи певач са којим је сарађивао и зашто? ____________________________________________________________________________________________________________________________________
40. Шта је варијанта? __________________________________________________________________
41. Које романе Милована Видаковића критикује Вук у првој и другој рецензији српској? __________________________________________________________
42. Чиме се бави Вук у критици романа Љубомир у Јелисијуму? __________________________________________________________________
43. Кало Вук објашнјава распрострањеност наших народних епских песама? ____________________________________________________
44. Наведи године издања Српског рјечника и имена Вукових сарадника у раду на њима ________________________________________________________
45. Објасни разлоге Оњегиновог ''сплина'' (осећаја засићености и досаде)___________________________________________________________
46. Објасни узроке Алековог неспоразума са Циганима _________________________________________________________
47. Наведи карактеристике романтичарског јунака __________________________________________________________________
48. Објасни Оњегинов однос према Татјани/Ленском _________________________________________________________________
49. Објасни однос романтичарских стваралаца према савременом животу __________________________________________________________________
50. Објасни улогу књижевности у доба просвећености _________________________________________________________________
51. Наведи основне одлике романтичарске књижевности _________________________________________________________________
52. Објасни однос романтичарских стваралаца према традицији _________________________________________________________________
53. Шта је ''светски бол'' __________________________________________________________________
54. Како Андрић приказује однос уметника и средине у којој живи? __________________________________________________________________
55. Како Андрић приказује однос уметника према властитом делу ? _________________________________________________________________
56. У којој приповеци се Андрић бави судбином уметника? ________________________________________________________________
57. Шта у приповеци Пут Алије Ђерзелеза сазнајемо о природи лепоте? ________________________________________________________________
58. Шта је триптих? ________________________________________________________________
59. Како на Катинкину судбину утиче чињеница да је веома лепа ? ________________________________________________________________
60. Шта о природи лепоте сазнајемо из Катинкине судбине? ________________________________________________________________
61. Шта је митско , а шта људско у лику Алије Ђерзелеза? ________________________________________________________________
62. Шта о природи лепоте сазнајемо на основу чињенице да су лепотице у које се заљубљује Ђерзелез различитог етничког и социјалног порекла? __________________________________________________________________
63. Како је Вук поделио српске народне песме? _________________________________________________________________
64. ''Мушке пјесме се пјевају да други слушају''- шта казује ова Вукова реченица о природи епских песама? _______________________________________________________
65. ''При пјевању женских пјесама више се пази на пјевање него на пјесму''- шта казује ова Вукова реченица о улози лирских песама? ________________________________________ _________________________
66. На које језике су преведене речи у Српском рјечнику? ________________________________________________________________
67. Шта значе речи сочинитељ _________________ , честњејши _______________, предсловје ________________________ џебана ___________
68. Наведи наслове три Доситејева дела ____________________________________________________________
69. Објасни значење појма ЕМПИРИЗАМ: _____________________________________________________________
70. Шта значи израз tabula rasa и у каквој је вези са просветитељским идејама? _________________________________________________________________

71. Које су основне идеје Доситејевог просветитељског програма?

72. Уз име јунака напиши назив дела и име аутора
МИШИЋ ________________________________ ___________________________
ТЕОДОР МИЛУТИНОВИЋ _____________________ _______________________
ЗЕМФИРА ______________________________ _____________________________
ЧАЈЛД ХАРОЛД _____________________________ _________________________
ТАТЈАНА ЛАРИНА ____________________________ _______________________
73. Подвуци представнике француског просветитељства:
Молијер, Русо, Волтер, Рабле, Бодлер, Дидро
74. Иза реченице допиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна
Доситеј је писао народним језиком _____________
Поема је драмска врста _____________
Сентиментализам претходи просвећености __________
Захарија Орфелин је представник романтизма __________
75. Објасни значење појма РАЦИОНАЛИЗАМ _________________________________________________________
76.Шта је просвећени апсолутизам?
___________________________________________________________
77. За који се језик залаже Доситеј у свом просветитељском програму и зашто? ________________________________________________________
78.По чему су, за Вуков рад, значајне следеће године?
1818. _______________________________
1847. _______________________________
1850. _______________________________
79. Напиши имена појединаца и институција које се противе Вуковој језичкој реформи __________________________________________________
__________________________________________________________
80. Означи следећа тврђења са Т ако су тачна , односно са Н ако су нетачна
Поема је епска врста ____________
Гавран је љубавна песма ______________
Патритска поезија је популарна у доба романтизма_______
81. Наведи имена три представника романтизмау немачкој књижевности
________________________________________________________
82. Наведи наслове и имена аутора двеју романтичарских поема
______________________ ________________________
83. Означи следећа тврђења са Т ако су тачна, односно са Н ако су нетачна:
Романтизам настаје у 18. веку___________
Романтичарска драма поштује Аристотелова начела ________
А.С. Пушкин је писао приповетке и романе ________
Лорелај је љубавна песма ____________
84. Наведи три имена представника романтизма у енглеској књижевности:
____________________________________________________________
85. Наведи тачан назив, име аутора и врсту дела чији су јунаци означени:
Зенфира ______________________________________
Лорелај ________________________________________
Ленски _________________________________________
86. Шта је Антологија ? ______________________________________________
.
87.Текст _______________________________, _______________________________ је
(називтекста) (имеаутора)
програмскитекстсрпскогпросветитељства.

88.Објасни појам ГРОТЕСКНО:
89.Уз име јунака напиши наслов дела и име његовог аутора:
МИШИЋ ________________________ __________________________
ТЕОДОР МИЛУТИНОВИЋ __________________ __________________________
ЗЕМФИРА ________________________ __________________________
ЛЕНСКИ ________________________ __________________________
90. На основу наведени хстихова препознај аутора и наслов дела:
А) ''НедајмиБоже, таквусмрт
неменисамотаквусмрт!''
Насловдела ____________________
Имеаутора ____________________
Б) ''Некажњавамосмрћуљуде,
Али с' убицомкодабуде''
Насловдела ____________________
Имеаутора ____________________

91.Наведи најмање три одлике романтизма:
92.Подвуци имена аутора који су стварали у периоду просветитељства:
Молијер, Волтер, Русо, Бодлер, Хајне, Дидро
93.Повежи појам из савременог српског језика са одговарајућим архаизмом:
ЈУНОСТ ДОЖИВЉАЈ
ПОЛЗА ПОШТОВАЊЕ
ПРИКЉУЧЕНИЈЕ МЛАДОСТ
ДОБРОДЕТЕЉ КОРИСТ
ВИСОКОПОЧИТАНИЈЕ ВРЛИНА

94.Наведене тврдње означиса Т ако су тачне, или са Н ако су нетачне:
Доситеј је писаонанародномјезику. ____
Сентиментализампретходипросветитељству. ___
ЗахаријаОрфелинјепредставникромантизма. ___
EвгенијеОњегинјепоема. ___
95. Објасни комично у лику кир Јање:
96.Објасни слојевитост песме Лорелај:
97.Објасни разлику у односу аутора и главног јунака у делима ''ПутовањеЧајлдаХаролда и ЕвгенијеОњегин:
98.Које лирске, епске и драмске елементе препознајеш у поеми Цигани?
99.Наведи наслове три дела Joвана Стерије Поповића:
100.Објасни појам РАЦИОНАЛИЗАМ:
101.Текст _______________________________, _______________________________ је
(називтекста) (имеаутора)
Програмски текст европског романтизма.
102.Објасни израз tabula rasa, у каквој вези је са просветитељством:
103.Уз име јунака напиши наслов дела и име његовог аутора:
ЈУЦА ________________________ __________________________
ТЕОДОР МИЛУТИНОВИЋ __________________ __________________________
OЛГА ________________________ __________________________
ШАЈКАШИ ________________________ __________________________
104.. На основу наведених одломака препознај аутора и наслов дела:
А) ''Моја ће књига бити за свакога који разумева наш језик и ко с чистим и правим срцем жели ум свој просветити и нарави побољшати.''
Насловдела ____________________
Имеаутора ____________________
Б) ''Не пристаје наш удес теби,
Слободу хоћеш само себи''
Наслов дела ____________________
Име аутора ____________________
105.Објасни појам бајронизам:
106.Подвуци имена аутора који нису стварали у периодуп росветитељства:
Молијер, Волтер, Русо, Бодлер, Хајне, Дидро
107.Наведене тврдње означиса Т акосутачне, или са Н ако су нетачне:
Гаврил Стефановић Венцловић је аутор Славеносербског магазина. ____
Просветитељство претходи сентиментализму. ___
Енциклопедија је настала у Енглеској. ___
Дело Цигани је роман у стиху. ___
108.Објасни трагично у лику кир Јање:
109.Зашто долази до неспоразума између Алека и Земфире?
110.Објасни сличност иизмеђу Чајлда Харолда и ЕвгенијаОњегина?
111.Шта је ЕНЦИКЛОПЕДИЈА?
112.Шта је просвећени апсолутизам?
113.Која је основна улога књижевности у доба просветитељства?
114.Које књижевне врсте су најзаступљеније у доба просветитељства?
115.Којим се све областима у свом раду бавио Вук Караџић?
116.У чему се огледа значај Српског рјечника?
117.Наведи све противнике Вука Караџића?
118.У којим Вуковим делима се огледа његов рад на прикупљању народних
умотворина?
119.За основу српскогк њижевног језика Вук је узео _____________________
(дијалекат)
__________________ и ___________________ изговора.
120.. Када је одржан Бечки књижевни договор?
А) 1954. год.
Б) 1854. год. ( Заокружитачанодговор)
В) 1850. год.
121.. Друго издање Српског рјечника издато је ________год. И он је садржао
________________речи.
122. Графеме Х и Ф Вук је увео у ћирилицу ___________ године
123.. Који текст се сматра првим књижевнокритичким текстом у нашој књижевности?
124.. Са којим књижевником је Вук водио оштру полемику?
125. Зашто се 1847. сматра годином Вукове победе?
126. Ко су били Вукови сарадници на изради Рјечника?
127. Објасни разлику између ''мушких'' и ''женских'' песама?
128. Којој књижевној врсти припада дело '' Житије Ајдук-Вељка Петровића''?
129. Шта је у Житију Ајдук-Вељка Петровића хроничарско( историографско), а шта литерарно?
130. Објасни појам БЕСЕДА?
131. Шта означава појам СВЕТСКИ БОЛ (Weltschmerz)?
132. Шта је манифест?
133. Каква је улога фигура понављања у поезији?
134. Које сличности постоје између Мустафе Маџара и Алије Ђерзелеза?
135. Која мисао је мисао водиља Андрићевог Мустафе Маџара?

136.Пре Вука правописну реформу извршио је __________________________________.
137.Уз наслов дела напиши име аутора

Бој змаја с орлови __________________________________________
Беседа Шајкашима __________________________________________
Совјети здравога разума __________________________________________
Плач Сербији __________________________________________

138.Повежи писца и књижевну врсту

Венцловић роман
Стерија поезија
Ј.Вујић беседа
М. Видаковић драма
З. Орфелин

139.Доситеј се на почетку свог програмског текста обраћа за помоћ како би штампао дело
______________________________________________________________.

140. Заокружи појмове који се односе на просвећеност

наука поучни списи
машта субјективност
критичко мишљење часописи
рационализам црквени карактер књижевности
религиозност логика

141.Поетички текст европског романтизма зове се ________________________________
а његов аутор је _____________________________.

142.Подвуци представнике немачког романтизма

Новалис,Иго,Хајне,Хелдерлин,Шели

143.Објасни улогу пејзажа у романтичарској поезији


144.Иза реченице напиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна

Романтичарски писци поштују правило о три драмска јединства
У епохи романтизма уметник је стваралачки геније
Романтизам је повезан са друштвеним и политичким околностима
Романтичарска дела приказују истиниту слику живота
Романтичарска дела настају по узору на античку књижевност

145.Поема је …


146.Иза реченице напиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна

Предговор Кромвелу је експлицитна поетика романтизма.
Новалис је представник француског романтизма.
Романтичари негују култ природе .
Романтичарски јунак има оптимистички однос према стварности.
Романтичарска књижевност је израз личности уметника

147.Објасни значење појма ''светски бол''

148.Објасни став романтичара према традиционалној подели на књижевне родове и врсте

149.Подвуци појмове који се односе на просветитељствo
поучност, поема,часописи,историјски роман,емпиризам,
машта,басна,поезија,проза,музикалност језика
150.Иза реченице напиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна

Енциклопедија је настала у Енглеској .
У просветитељству настају филозофски романи
Просветитељство је доба поезије.
Доситеј је писао чистим народним језиком
Волтер је представник просветитељства.

151.Заокружи појмове који се односе на просвећеност

наука часописи
филоз офска учења емпиризам
лирска песма васпитање
религиозност дидактички списиAutor: G. Danilovic, profesor

17. novembar. Nedelja italijanske kuhinje
17. novembar. Izložba radova maturanata Užičke gimnazije 2023/24. godine
13. novembar. Dan pobede u Prvom svetskom ratu
30. oktobar. Izlet istorijske sekcije
17. oktobar. 50 godina od smrti Ingeborg Bahman
20. septembar. 160 godina od rođenja Jakoba Grima
03. septembar. Nacionalna oznaka kvaliteta
11. jun. Preduzetnici u informatičkoj sekciji


 

Upis bivših maturanata
na fakulteteIzložba radova maturanataEvropski dan jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja